Protox svamp

Beskrivelse:

Effektivt sopp- og mugg- middel uten borsyre. 

PROTOX SVAMP er et effektivt vannbasert fungicid mot soppangrep på tre, mur og betong. Bekjemper og beskytter mot angrep av ekte hussopp, kjellersopp, badstumusling, hvit tømmerkjuke, flammenettskinn og andre trenedbrytende sopper.

Bekjemper og beskytter også mot blåved og muggsopp.

Kun for profesjonelt bruk.

Varenummer: 240188

Pakning: 5 liter

D-pak: 3 stk

Advarsel:

H360D: Kan gi fosterskader.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann
P201: Innhent særskilt instruks før bruk.
P280: Benytt vernehansker/verneklær.
P308+313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P391: Samle opp spill.
P501: Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale bestemmelser.
Supplerende opplysninger:
EUH208 Inneholder propiconazol. Kan gi en allergisk reaksjon.
Inneholder et biocidprodukt: Propiconazol 9,7 g/l (0,97%).

Produkter i samme kategori