CONTROL BLOCK MED ANHENG

Beskrivelse:

Blokk med anheng, 100 gram. Til bruk i åtestasjoner og kloakk. 

Virkestoff: Bromadialon.

Kun for profesjonelle skadedyrbekjempere.

Varenummer: 270200

Pakning: 10 kg

D-pak: 1 stk

Pall: 45 stk

Advarsel:

H360D - Kan gi fosterskader.
H372 - Forårsaker organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering (oral).
Sikkerhetssetninger (CLP) : 
P201 - Innhent særskilt instruks før bruk.
P202 - Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P260 - Ikke innånd støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P264 - Vask hender grundig etter bruk.
P270 - Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280 - Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsvern/hørselsvern.
P314 - Søk legehjelp ved ubehag.
P405 - Oppbevares innelåst.
P501 - Innhold/beholder leveres til avfallsmottak eller miljøstasjon i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter.

Produkter i samme kategori