exittus

Beskrivelse:

Innovativt og effektivt middel mot gnagere. Klart til bruk.

20 g mykt åte, som tiltrekker seg rotter og mus. Høy attraktivitet.

Effektiv selv når svært attraktive matkilder er tilgjengelig

Virkestoff: Kolekalsiferol

Kun for profesjonelle skadedyrbekjempere 

Varenummer: 270100

Pakning: 5 kg

D-Pak: 1 stk

Advarsel:

H360D: Kan gi fosterskader
Sikkerhetssetninger: 
P201: Innhent særskilt instruks før bruk.
P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P280: Benytt vernehansker.
P301+312 VED SVELGING: Kontakt Giftinformasjonen (tlf. 22591300) ved ubehag.
P405: Oppbevares innelåst. 
P501: Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Produkter i samme kategori