GARDENTOP PASTA PUTER

Beskrivelse:

Pastaputer á 15 gram til bruk i åtestasjoner.

Virkestoff: Bromadialon

Kun for profesjonelle skadedyrbekjempere

Utgått - Tillat for bruk frem til 06.04.24

Varenummer: 270213

Pakning: 10 kg

D-pak: 1 stk

Pall: 36 stk

Advarsel:

H360D: Kan gi fosterskader 
H372: Forårsaker organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering 
Sikkerhetssetninger 
P201: Innhent særskilt instruks før bruk 
P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet P270 Ikke 
spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet 
P280: Benytt verneutstyr og vernehansker 
P308+P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp 
P405: Oppbevares innelåst 
P501: Innhold og beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg.

Produkter i samme kategori