GARDENTOP WAX Block

Beskrivelse:

Blokker á 25 g. Til bruk i åtestasjoner

Virkestoff: Bromadialon 

Kun for profesjonelle skadedyrbekjempere 

Utgått  - Tillat i bruk frem til 22.03.24

Varenummer: 270214

Pakning: 10 kg

D-pak: 1 stk

Pall: 60 stk.

Advarsel:

H360D: Kan gi fosterskader.
H372: Forårsaker organskader (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering
P201: Innhent særskilt instruks før bruk.
P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet.
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet.
P280: Benytt vernehansker.
P308+P313 Ved eksponering eller mistanke om eksponering: Søk legehjelp.
P405: Oppbevares innelåst.
P501: Innhold / beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg.

Produkter i samme kategori