KLERAT MUSE- OG ROTTEMIDDEL

Beskrivelse:

Blokker á 20 gram med hull. Til bruk i åtestasjoner.

Ekstremt vannbestandig.

Virkestoff: Brodifacoum

Kun for profesjonelle skadedyrbekjempere

Varenummer: 270605

Pakning: 3 kg

D-pak: 1 stk

Pall: 126 stk

Advarsel:

H360D: Kan gi fosterskader.
H373: Kan forårsake organskader (Blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering
P201: Innhent særskilt instruks før bruk. 
P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. 
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. 
P280: Benytt vernehansker. 
P501: Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Produkter i samme kategori