Notrac blox

Beskrivelse:

Bell sin velkjente blokk mot mus og rotter. 

Blokker á 28 gram, med hull. Til bruk i åtestasjon

Virkestoff: Bromadiolon.

Kun for profesjonelle skadedyrbekjempere 

Varenummer: 270015

Pakning: 8 kg

D-pak: 1 stk

Pall: 36 stk

Advarsel:

H360D: Kan gi fosterskader 
H372: Forårsaker organskader blod ved langvarig eller gjentatt eksponering 
Sikkerhetssetninger: 
P201: Innhent særskilt instruks før bruk. 
P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. 
P281: Bruk påkrevd personlig verneutstyr. 
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. 
P264: Vask hendene grundig etter bruk. 
P308 + P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering:Søk legehjelp. 
P405: Oppbevares innelåst.

Produkter i samme kategori