Talon Soft XT

Beskrivelse:

En effektiv pasta til bekjempelse av mus og rotter. Pastaens unike sammensetning gjør den meget attraktiv for gnagerne.

Leveres i tuber a 300 gram som passer i en vanlig fugepistol. Talon soft XT er også effektiv mot gnagere som er resistente ovenfor mildere rottemidler.

Virkestoff: Brodifacoum (0,0025%)

Kun for profesjonelle skadedyrbekjempere.

Varenummer: 240007

Pakning: 300 g

D-pak: 10 stk

Advarsel:

H373 Kan forårsaker organskader(blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering.
Sikkerhetssetninger:
Reaksjon: 
P314 Søk legehjelp ved ubehag.
P391 Samle opp spill.
Avhending: 
P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

Produkter i samme kategori