Neudorff FINALSAN KONSENTRAT MOT MOSE I PLEN

Beskrivelse:

/ Konsentrat for grundig og skånsom bekjempelse av mose i gressplenen med øyeblikkelig langtidsvirkning

/ Ingen iøynefallende svart farging av mosen, ingen rustflekker på heller eller stein

/ Når middelet er tørt, kan en tråkke på plenen igjen med en gang

/ Biologisk nedbrytbar

/ Bruk: 100 ml konsentrat blandes i 6 liter vann

/ Påfør den ferdige blandingen med vannkanne med spreder

/ Rekker til 60 m²

Aktiv substans: 186,7 g/l pelargonsyre

Varenummer: 229304

Pakning: 1 liter

D-pak: 10 stk

Advarsel:

H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
Sikkerhetssetninger:
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Produkter i samme kategori