Neudorff FINALSAN SPRAY MOT UGRESS 

Beskrivelse:

/ Total utrydding av ugress – mot ugress og gress

/ Også virksom mot skvallerkål, mose og alger

/ Virkningen inntrer allerede i løpet av få timer også ved lave temperaturer

/ Biologisk nedbrytbar

/ Anvendelse er godkjent for hus- og hobbyhager

/ Ferdigblandet sprøytemiddel

/ Det er bare plantedeler om er sprøytet direkte med ugressmiddelet, som dør

/ Det er derfor viktig at du påfører Finalsan® på hele ugresset

Aktiv substans: 31,02 g/l pelargonsyre, 4,59 g/l pyretrin, 825,3 g/l rapsolje

Varenummer / Pakning / D-pak:

229308 / 750 ml / 12 stk

NOBB nr. 57863498

226530 / 3 liter / 3 stk

Advarsel:

H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H315: Irriterer huden.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
Sikkerhetssetninger:
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P305 + P351 + P338
VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313 Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.

Produkter i samme kategori