Neudorff LUKTSTOFF MOT KATTer

Beskrivelse:

/ Holder uønskede katter på avstand

/ Dekker over revirmerkene som kattene legger fra seg, og kattene oppfatter behandlet område som beskyttet

/ Gir virkning i 3–4 uker, avhengig av været

/ Strø området som man ønsker å beskytte med ca. 4-5 g luktsoff pr. m2 (ca.1 ss)

/ En punktvis behandling kan foretas på særdeles populære steder for katten

Aktiv substans: Lavendelolje 7 g/kg

Varenummer / Pakning / D-pak: 

225541 / 200 g / 12 stk

226544 / 400 g / 8 stk

NOBB:

57863332 (200 g)

53492176 (400 g)

Advarsel:

H226: Brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H315: Irriterer huden.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Produkter i samme kategori