NEUDORFF Spray mot skadeinsekter og bladlus

Beskrivelse:

/ Ferdigblandet sprøytemiddel med bredt virkningsområde for bekjempelse av bladlus, spinnmidd, hvitfly, trips, skjoldlus, ulllus, sikader og sitkagranlus

/ Kan brukes på prydplanter i oppholdsrom, på kontorer, på balkonger, veksthus og på friland. Kan også brukes på eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær

/ Bekjemper både voksne insekter, larver og egg

Aktiv substans: 0,045 g/l pyretriner, 8,25 g/l Rapsolje

Varenummer: 226514

NOBB: 51386512

Pakning: 400 ml

D-pak: 12 stk

Advarsel:

H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332: Farlig ved innånding.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Produkter i samme kategori