aquapy

Beskrivelse:

Effektivt middel for bekjempelse av bl.a. fluer i fjøs og stall

/ Ved hjelp av AquaPy bekjempes flygende og krypende insekter

/ Kan brukes i en tåkelegger eller ved å bruke oppvarmet vann i en ryggsprøyte 

/ Dråpene «henger» i luften slik at virketiden økes

/ Husdyrene kan være i rommet under behandling

/ Langsom, luktfri fordampning

Aktiv substans: Thiamethoxan

Varenummer: 249201

Pakning: 1 liter

D-pak: 15 stk

Advarsel:

H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH208: Inneholder (3:1)-blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on og 2-metyl-4-isotiazolin-3-on. Kan gi en allergisk reaksjon.
EUH401: Bruksanvisningen må følges, slik at man unngår risiko for menneskers helse og miljøet.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P501: Innhold/ beholder leveres som spesialavfall på et godkjent avfallsanlegg.

 

Produkter i samme kategori