NEUDORFF Konsentrat mot skadeinsekter

Beskrivelse:

/ 10 ml pr. 1 liter vann

/ Mot skjoldlus, ull lus, sitkargranlus og hvitfly: 3 behandlinger med 3 dagers mellomrom.

/ Mot bladlus, trips og spinnmidd: 2 behandlinger med 7 dagers mellomrom.

/ Behandlingsfrist 4 dager - dvs kan brukes på spiselige frukttrær/planter 4 dager før de høstes

Aktiv substans: 4,59 g/l pyretrin, 825,3 g/l rapsolje

Varenummer: 229305

Pakning: 250 ml

D-pak: 12 stk

Advarsel:

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P391: Samle opp spill.
P501: Innhold/ beholder leveres til et godkjent avfallsstasjon.

Produkter i samme kategori