NEUDORFF Spray mot fluer

Beskrivelse:

/ Spray mot fluer og andre flygende insekter som mygg og veps

/ Umiddelbar virkning

/ Rengjør overflaten som skal behandles, grundig for støv før du påfører produktet for å unngå at virkestoffet transporteres med husstøvet

/ Sprøyt grundig stedene hvor insektene foretrekker å være

Aktiv substans: 4 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)

Varenummer: 225525

Pakning: 500 ml

D-pak: 12 stk

Advarsel:

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P280: Benytt vernehansker/verneklær/vernebriller/ansiktsskjerm.
P305 + P351 + P338

VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen.
P337 + P313: Ved vedvarende øyeirritasjon: Søk legehjelp.
P410 + P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F.
P501: Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Produkter i samme kategori