NEUDORFF Spray mot skadeinsekter og bladlus 750 ml

Beskrivelse:

/ Øyeblikkelig virkning

/ Ferdig utblandet sprøytemiddel for bekjemping av bladlus, midd, hvite fluer, trips, skjold-, plante- og ulllus, sikader og sitkagranlus

​/ Bekjemper voksne insekter, larver og egg

/ Egnet for bruk på prydplanter i hjemmet, kontor, balkong, veksthus og på friland samt for eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær

/Behandlingsfrist 4 dager - dvs kan brukes på spiselige frukttrær/planter 4 dager før de høstes

/ Kombinasjonen av pyretrin med naturlig opprinnelse og rapsolje er mild mot plantene

Aktiv substans: Pyretriner 0,045 g/l, rapsolje 8,25 g/l

Varenummer: 229306

NOBB: 57863381

Pakning: 750 ml

D-pak: 12 stk

Advarsel:

H225: Meget brannfarlig væske og damp.
H302: Farlig ved svelging.
H312: Farlig ved hudkontakt.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
H332: Farlig ved innånding.
H336: Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler. 

Produkter i samme kategori