NEUDORFF Spray mot skadeinsekter og bladlus

Beskrivelse:

/ Ferdigblandet sprøytemiddel med bredt virkningsområde for bekjempelse av bladlus, spinnmidd, hvitfly, trips, skjoldlus, ulllus, sikader og sitkagranlus

/ Kan brukes på prydplanter i oppholdsrom, på kontorer, på balkonger, i veksthus og på friland. Kan også brukes på eple, pære, plomme, søtkirsebær (moreller), surkirsebær

/Behandlingsfrist 4 dager - dvs kan brukes på spiselige frukttrær/planter 4 dager før de høstes

/ Bekjemper både voksne insekter, larver og egg

Aktiv substans: 0,045 g/l pyretriner, 8,25 g/l Rapsolje

Varenummer: 226514

NOBB: 51386512

Pakning: 400 ml

D-pak: 12 stk

Advarsel:

H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av støv/røyk/gass/tåke/damp/aerosoler.
P410 + P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F.

Produkter i samme kategori