Permetrin Ekstra

Beskrivelse:

/ For bekjempelse av blant annet maur, veps, fluer, stripet borebille, husbukk, edderkopper, kakerlakker, skjeggkre og lignende

/ Med forlengelsesdyse

/ Langtidsvirkning: 4–6 uker

Aktiv substans: Permetrin, pyretrin og piperonylbutoksid

Varenummer: 210363

NOBB: 47900493

Pakning: 500 ml

D-pak: 20 stk

Advarsel: 

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 208: Inneholder Permethrin, Pyrethrin, Dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av støv / røyk / gass / tåke / damp / aerosoler.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C / 122°F.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P391: Samle opp spill.
P501: Innhold / beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Ved uhell kontakt eventuelt Giftinformasjonen på tlf. 22 59 13 00.

Produktinformasjon

Permetrin Ekstra tar raskt livet av insektene. I tillegg til giftvirkningen har Permetrin Ekstra også repellerende virkning, dvs. at skadedyrene vil sky de steder som er behandlet. Permetrin Ekstra etterlater seg ikke synlig belegg.

BRUKSANVISNING

Veps, fluer etc.: Spray med en lett dusj der insektene samler eller skjuler seg, f.eks. i vinduskarmer eller sprekker langs gulv eller tak.

Maur: Prøv først å lokalisere formeringsstedet og spray direkte på. De vanligste stedene er i bjelker, under heller og i jord. Ved spraying på steder der det er vanskelig å komme til, brukes forlengelsesdysen.

Stripet borebille, husbukk: Treverk som er angrepet sprayes først en gang. La væsken tørke inn i veden og spray en gang til.

RIST BOKSEN GODT FØR BRUK.

FORSIKTIGHETSREGLER: 

Permetrin Ekstra tar raskt livet av insektene. I tillegg til giftvirkningen har Permetrin Ekstra også repellerende virkning, dvs. at skadedyrene vil sky de steder som er behandlet. Permetrin Ekstra etterlater seg ikke synlig belegg.

BRUKSANVISNING:

Veps, fluer etc.: Spray med en lett dusj der insektene samler eller skjuler seg, f.eks. i vinduskarmer eller sprekker langs gulv eller tak.

Maur: Prøv først å lokalisere formeringsstedet og spray direkte på. De vanligste stedene er i bjelker, under heller og i jord. Ved spraying på steder der det er vanskelig å komme til, brukes forlengelsesdysen.

Stripet borebille, husbukk: Treverk som er angrepet sprayes først en gang. La væsken tørke inn i veden og spray en gang til.

RIST BOKSEN GODT FØR BRUK.

FORSIKTIGHETSREGLER: Oppbevares adskilt fra nærings-, nytelsesmidler og dyreför. Unngå opphold i rom hvor det nylig er sprayet. Dekk over akvarier før behandling innendørs. Holdes vekk fra antennelseskilder.

Boksen må ikke utsettes for direkte sollys eller temperaturer over 50˚C. Gjelder også for tom beholder. Helt tom emballasje leveres med husholdningsavfallet eller deponeres på offentlig avfallsplass. Bruksanvisningen baserer seg på forsøk og erfaring. Da bruken av produktet ikke er under vår kontroll, garanterer vi kun produktets ensartede kvalitet.

Tillatt brukt i hobbyhager. 

Avfallshåndtering: Ikke kast delvis brukte eller tomme spraybokser i husholdningsavfallet. Lever spraybokser til den lokale gjenvinningsstasjonen
for kjemisk avfall. Bruk av tom emballasje er forbudt.

Første hjelp

Etter innånding: Sørg for frisk luft. Ved besvær, sørg forlegebehandling.

Etter kontakt med huden: Får man stoff på huden,vaskes straks med rikelige mengder vann og såpe.

Etter kontakt med øye: Får man stoffet i øynene, skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.

Etter svelging: Hvis symptomer fremkommer, kontakt lege.

Tilvirker: Trinol A/S, Søagervej 9, 9500 Hobro - Tel +45 96 32 00 64 - trinol@trinol.dk

Importør: Vilofarm, Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

Produkter i samme kategori