PROTOX INSEKT

Beskrivelse:

/ Vannbasert, fargeløst middel til bekjempelse av treborende insekter både nytt og gammelt treverk

/ Brukes i takkonstruksjoner, krypkjellere, fasadebekledninger, møbler eller andre steder hvor det finnes treverk i bygningen

/ Påføres med pensel eller ved dypping

/ Middelet er klar til bruk og skal ikke fortynnes

/ Malte eller lakkerte overflater må slipes ned til bart treverk før behandling, da Protox insekt ikke trenger igjennom malingsfilmen

/ På beisede eller voksede overflater bør det foretas en prøvebehandling på et mindre synlig sted for å sikre at det ikke skjer en reaksjon med den tidligere overflatebehandlinge

Varenummer / Pakning / D-pak:

240213 / 1 liter / 12 stk 

240237 / 2,5 liter / 1 stk

240214 / 5,0 liter / 1 stk

Advarsel:

H302: Farlig ved svelging.
H317: Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
H332: Farlig ved innånding.
H400: Meget giftig for liv i vann.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

 

Produkter i samme kategori