Stallchok Fluespray D

Beskrivelse:

/ For bekjempelse av fluer i fjøs og stall

/ JET forstøverdyse gir fin forstøvning

Aktiv substans: Pyrethrin I & II

Varenummer: 270361

Pakning: 800 ml

D-pak: 10 stk

Advarsel:

H222: Ekstremt brannfarlig aerosol.
H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
EUH 208: Inneholder dipenten. Kan gi en allergisk reaksjon.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett
for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre
antenningskilder. Røyking forbudt.
P211: Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
P251: Beholder under trykk: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P261: Unngå innånding av damp/aerosoler/tåke.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P410+P412: Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn
50 °C / 122°F.
P501: Innhold / beholder leveres til i samsvar med lokale bestemmelser.

Produkter i samme kategori