TRINOL 810 INSEKTMIDDEL

Beskrivelse:

/ Oljebasert permetrinmiddel

/ Bekjempende universalmiddel mot alle typer insekter innendørs og utendørs

/ Virker mot maur, fluer, sølvkre, veps, møll, midd, flått, edderkopper, kakerlakker m.fl.

/ Langtidsvirkning: 7-8 uker. 

Aktiv substans: Permetrin, pyretrin og piperonylbutoksid

Varenummer: 210050

NOBB: 26591636

Pakning: 700 ml

​D-Pak: 6 stk

Ekstradel: varenr. 210051 Trigger til Trinol 810 pumpeflaske

Advarsel:

H315: Irriterer huden.
H410: Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H304: Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH208: Indeholder Permethrin. Kan gi en allergisk reaksjon.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P301+310: VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege.
P331: IKKE framkall brekning.
P280: Benytt vernehansker.
P501: Innhold/beholder leveres til et kommunalt gjenvinningsanlegg i henhold til nasjonale og lokale bestemmelser.
Unngå hudkontakt. Må ikke tømmes i kloakkavløp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer og dyrefôr.

Produktinformasjon

Brukes mot alle krypende og flyvende insekter som f.eks. maur, fluer, veps, saksedyr, sølvkre, skrukketroll, møll, biller, lopper, edderkopper o.l.

Trinol 8I0 Insektmiddel Original virker øyeblikkelig på insekter og er effektiv 7-8 uker avhengig av underlagets beskaffenhet.

Trinol 8I0 Insektmiddel Original sprayes der du har ett insektsproblem.

Spraying på rene og faste overflater gir den beste langtidsvirkningen.

Mot hund- og kattelopper sprøytes i dyrenes omgivelser.

Spraying på møbler, tepper og andre sarte gjenstander bør unngås.

Planter tåler ikke behandling.

Akvarier tildekkes og eventuell luftpumpe slås av.

Stuefugler fjernes under sprøytningen. Brukes innen 3 år.

Se den horisontalt påstemplet produksjonsdato/Batchnr.

Ved forgiftning

Innånding: Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Svelging: Skyll munnen grundig og drikk 1-2 glass vann i små slurker. Ved svelging må ikke brekning fremkalles. Hvis den skadelidende brekker seg, skal hodet holdes så lavt at det ikke kommer mageinnhold i lungene. Oppsøk lege omgående.

Hud: Forurensede klær, klokker og smykker må fjernes. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.

Øyne: Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over.

Forbrenning: Skyll med vann inntil smertene opphører. Fjern klær som ikke sitter fast i huden, kontakt lege eller sykehus. Fortsett om mulig skyllingen til legen overtar behandlingen.

Utfyllende opplysninger: Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatabladet eller etiketten vises.

Deklarasjon:
Deklarasjonsnummer: 83082
Analyse: Pyrethrin I og Pyrethrin II: 0,3% w/w, 5,66 g/kg
Permethrin: 0,99% w/w, 10,52 g/kg
Piperonylbutoxid: 1,5% w/w, 15,86 g/kg
Kulbrinte C12-C16, isoalkaner, cycliske forbindelser, < 2% aromatiske forbindelser;
Kulbrinte C11-C13, isoalkaner < 2% aromatiske forbindelser
Innhold: 700 ml
Produsent: Trinol A/S - Danmark

Produkter i samme kategori