Trinol 810 insektspray

Beskrivelse:

/ Effektivt vannbasert insektmiddel.

/ Brukes utendørs og innendørs.

/ Midlet brukes mot maur, sølvkre, skrukketroll, orientalsk, amerikansk og tysk kakerlakk.

/ Midlet er effektivt opp til 4 uker etter behandling.

Aktivstoff: Lamdba-cyhalothrin 0,05 % ww

Varenummer: 200508

Pakning: 750 ml.

D-pak: 6 stk

Advarsel:

H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Inneholder 1,2-dibenzisothiazol in-3-one.

Kan gi en allergisk reaksjon.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. Unngå utslipp til miljøet. Samle opp spill. lnnhold/ beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Produktinformasjon

BRUKSANVISNING 


lnnendørs: Påføres kun der man har et insektproblem.

Mot maur: Til fjerning av maurreir. Trinol 810 Insektsspray sprayes på maurstier på harde overflater innendørs. Maks. en gang i måneden i maursesongen.

Sølvkre og skrukketroll: Påføres flekkvis på gulvarealer (behandling med resteffekt), der målorganismer har blitt observert.

Mot skrukketroll: Hver 26. uke. hvis skadedyr kommer tilbake.

Utendørs: Til fjerning av maurreir. Triol 810 lnsektsspray sprayes på maurstier og innganger til maurenes reir på helbelagte overflater som terrasser. Beste tidspunkt for påføring er om morgenen eller kvelden når maurene oppholder seg i reirene. Maks. en gang i måneden i maursesong.

Bruk: Unngå unødvendig kontakt med produktet eller behandlet overflate. Feilaktig bruk kan føre til helseskade. Unngå hudkontakt. Unngå innånding av sprayen. Skal kun påføres der det ikke er fare for kontaminering av mat, for, drikke og spiselige planter samt dyrkeområder for spiselige planter. Vask hendene etter bruk.

Barnesikret emballasje: For å sikre at barn ikke har mulighet for å åpne emballasjen er den forsvarlig sikret. Sprayen åpnes ved at dysen dreies. Husk å sikre den etter bruk.

Hold produktet, produktrester og tomme beholdere og emballasjer unna vannveier. Behandlede områder bør beskyttes mot rengjøring for å sikre langvarig effekt av produktet. Informer godkjenningsinnehaver hvis behandlingen ikke er effektiv. Hvis angrepet vedvarer til tross for overholdelse av etiketten, kontakt en profesjonell skadedyrbekjemper.

Bruk ulike behandlingsstrategier i lopet av behandlingsprosessen (biologisk, kjemisk og  mekanisk), og ta hensyn til eventuelle spesielle lokale forhold. Påføring begrenses til områder som ikke våtvaskes, f.eks. sprekker og åpninger, avstengte badekar, områder ved siden av, bak og under møbler. Må ikke brukes hvis avrenning til avløp (kloakk) ikke kan forhindres. På grunn av forgiftningsfare skal produktet kun påføres der det ikke er tilgang for kjæledyr, husdyr og barn. Produktet må kun brukes på steder der det ikke blir vått, altså bare i områder beskyttet mot regn, oversvømmelser og avløpsvann fra rengjøring. 

 

Deklarasjon
Godkjenningsnummer: NO-2019-0176
Analyse: Lambda-cyhalothrin 0,0S%w/w (CAS 9146S-08􀳦)
lnnhold: 0.7S I
Produkttype: PT18- Insektmidler, middmidler og produkter til bekjempelse av andre leddyr
Formuleringstype: Enhver annen væske; klar-til-bruk spray
Brukerkategori: Allmenheten (ikke-profesJonell)

Målorganismer:
Vitenskapelig navn: Formicinae: Vanlig navn: Maur Utviklingsstadium: maurkoloni
(innendørs og utendørs)
Vitenskapelig navn: Porcellionidae: Vanlig navn: Skrukketroll Utviklingsstadium: larver og voksne.

Batchnr. utløpsdato: 4 år fra produksjonsdato. Se emballasjen.
Godkjennelsesinnehaver: COMPO GmbH, Gildenstr. 38 48157 Munster Germany

Distributor:Vilomix Norway AS, Hensmoveien 30, N-3516 Hønefoss. Telefon: 32 14 01 00 www.trinol.no firmapost@vilomix.no

Produkter i samme kategori