Neudorff Loxiran pulver mot maur

Beskrivelse:

/ Virkningen skyldes pyretrin fra krysantemumblomsten

/ Strø- og vannemiddel for effektiv bekjempelse av maur på veier, gårdsplasser, terrasser og nærliggende områder

/ Strøing: 10-20 g pr. m2 på maurstier og i maurtuer

/ Vanning: Løs opp 10 g pulver i 0,5 liter vann, og vann direkte på tuen eller mellom hellene

Aktiv substans: 1,74 g/kg pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)

Varenummer: 225500

NOBB: 53489255

Pakning: 500 g

D-pak: 20 stk

Advarsel:

H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P501: Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

produkter i samme kategori