Neudorff Loxiran spray mot maur

Beskrivelse:

/ Tilgjengelig som sprayboks og pumpespray

/ Virkningen skyldes kombinasjonen av planteoljer med pyretrin fra  krysantemumblomsten

/ Inneholder ikke pyretroid eller andre syntetiske virkestoffer

/ Sprøytes grundig der mauren ferdes (inne)

/ Smutthull og innganger bør sprøytes ekstra godt

Aktiv substans: 2,5 g/l pyretrin (chrysanthemum cinerariaefolium-ekstrakt)

Varenummer: 225514

NOBB: 53489202

Pakning: 400 ml

D-pak: 12 stk

Advarsel:

H229: Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P251: Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
P273  Unngå utslipp til miljøet.
P410 + P412: Beskyttes mot sollys.

Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50°C/122°F. P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsmottak.

Produkter i samme kategori