Trinol Swirr maurmiddel tube

Beskrivelse:

/ Leveres i display med 24 stk à 25 ml

/ Klar til bruk og meget effektiv

/ Ferdig gel til langtidsvirkende kontroll av maur

/ Maurene lokkes til geléen som de spiser eller får på seg. Geléen tas med tilbake til tuen som utryddes

/ Luktfri og drøy i bruk

Aktiv substans: Acetamiprid

Varenummer: 210067

NOBB: 46249185

Pakning: 25 ml

D-pak: 24 stk

Advarsel:

H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.
P273 Unngå utslipp til miljøet.
P501 Innhold og beholder leveres til et godkjent avfallsdeponeringsanlegg.
EUH208 Inneholder blanding av: 5-klor-2-metyl-4-isotiazolin-3-on og 2-metyl-4 isotiazolin-3-on (3:1).

Kan gi en allergisk reaksjon.

Produktinformasjon

LAG DINE EGNE MAURLOKKEBOKSER!

SWIRR maurmiddel brukes i Trinol SWIRR maurlokkeboks. Maurmiddelet er et forgiftet åte mot maur. Maur tar med seg åte til reiret/tua der de fôrer larver og dronning. Slik blir hele reiret utryddet.

BRUKSANVISNING
Sett sammen maurlokkeboksen ved å klemme overdel og underdel mot hverandre. Fjern lett tilgjengelige matvarer som finnes i nærheten. Plasser noen få dråper maurmiddel i boksen gjennom hullet på toppen. Du kan også plassere maurmiddel på en at plastikk-, glass- eller metallbit og plassér den like ved maurstien, helst sent om kvelden. Fyll på med nytt maurmiddel hver dag inntil mauraktiviteten opphører, vanligvis mellom 7-10 dager. Maurene lokkes til gelen som de spiser eller får på seg. Gelen tas med tilbake til boet som forsvinner raskt. Legg «klatter» på ca. 1 cm i diameter (0,3g) med 1-3 meters avstand på ikke-sugende over ater der maur sees. Kontroller jevnlig og gjenta påføring om nødvendig.

Tuben rekker til ca 60-70 påføringer. Ikke forstyrr maurene som spiser. Det er kun når Swirr maurmiddel er hovedmatkilde at maurproblemet elimineres.

Følg bruksanvisningen for å unngå skade på mennesker og miljø. Avhending må skje i henhold til offisielle forskrifter.

Ikke bruk beholderen til noe annet formål.

Ved uhell: Kontakt Giftinformasjonen på tlf: 22591300.

PR: 190329
Analyse: Acetamiprid 1g/kg, 0,1 % w/w CAS nr. 135410-20-7

Importør:
Vilofarm - Hoffsveien 1A - 0275 Oslo

produkter i samme kategori