Notrac blox

Beskrivelse:

/ Blokker á 28 gram med hull

/ Til bruk i åtestasjon

/ Bell sin velkjente blokk mot mus og rotter

/ Dette produktet krever særskilt autorisasjon for kjøp og bruk

Virkestoff: Bromadiolon 0,005%. is.

Varenummer: 270015

Pakning: 8 kg

D-pak: 1 stk

Advarsel:

H300: Dødelig ved svelging. 
H310: Dødelig ved hudkontakt. 
H330: Dødelig ved innånding.
H360D: Kan gi fosterskader 
H372: Forårsaker organskader blod ved langvarig eller gjentatt eksponering 
H373: Kan forårsake skade på organer (blod) ved langvarig eller gjentatt eksponering. 
H400: Meget giftig for liv i vann. 
H410: Meget giftig for vannlevende organismer med langvarige effekter. 
Sikkerhetssetninger: 
P201: Innhent særskilt instruks før bruk. 
P202: Skal ikke håndteres før alle advarsler er lest og oppfattet. 
P281: Bruk påkrevd personlig verneutstyr. 
P270: Ikke spis, drikk eller røyk ved bruk av produktet. 
P264: Vask hendene grundig etter bruk. 
P308 + P313: Ved eksponering eller mistanke om eksponering:Søk legehjelp. 
P405: Oppbevares innelåst.

Produkter i samme kategori