TRINOL MYGGSERVIETT

Beskrivelse:

** produktet har utgått fra vårt sortiment**
 

/ Beskytter mot vanlig mygg i 6 timer

/ Beskytter mot tropisk mygg i 2 timer

/ Beskytter mot og mot flått i 7 timer

Aktiv substans: Icaridin

Varenummer: 210074

NOBB: 50772835

Pakning: 8 servietter

D-pak: 12 stk

Advarsel:

H226: Brannfarlig væske og damp.
H319: Gir alvorlig øyeirritasjon.
P101: Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P210: Holdes borte fra varme, varme overflater, gnister, åpen flamme og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
P233: Hold beholderen tett lukket.
P264: Vask hendene grundig etter bruk.
P280: Bruk øye-/ansiktsbeskyttelse.
P305+P351+P338: VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Forsett skylningen.
P337+P313: Ved vedvarende øyeirritasjon søk legehjelp.

Produktinformasjon

Trinol Myggserviett er et middel mot insekter. Den er klar til bruk og gir umiddelbar
effekt. Trinol Mygg serviett er diskret og luktfri, og merkes ikke på huden. Innholdet av virkestoffet er lavt.

Beskytter mot stikk fra ulike myggarter, inkludert tigermygg (Aedes albopictus) og vanlig mygg (Culex) både om dagen og natten.

Beskyttelsen varer omtrent 6 timer. Trinol Myggserviett er spesielt egnet for bruk i områder med skogflått (Ixodes ricinus), og gir beskyttelse i opptil sju timer etter påføring.

For å hindre at barn svelger middelet inneholder produktet DENATONIUMBENZOAT, et svært bittert stoff. 

Den praktiske servietten for engangsbruk gjør det lett å dosere produktet og hindrer inhalering. Hver serviett kan behandle en flate på 2400 cm2, noe som tilsvarer omtrent en serviett for armer og bein.

Les nøye gjennom instruksjonene og advarslene på denne etiketten før bruk.

Bruksanvisning:
Stryk servietten jevnt over huden som skal beskyttes. Unngå øyne, munn og slimhinner. Skal ikke brukes mer enn to ganger om dagen. La det gå en stund før du påfører servietten igjen.

Forsiktighetsregler:
Skal ikke brukes på barn under 3 år. En voksen skal bruke servietten på barn mellom 3 og 12 år. Vask hænderne efter brug. Unngå at produktet kommer i kontakt med øynene og hendene til barn. Brukes med forsiktighet på følsom hud, særlig på barn opptil 12
år. Skal ikke brukes av gravide eller under amming. Skal ikke brukes på sår eller hud som er oppskrapet, oppbløtt eller solbrent.

Dersom du opplever bivirkninger, skal du straks fjerne produktet ved å vaske huden nøye med såpevann. Kontakt lege dersom symptomene fortsetter, og vis frem etiketten.

Pass på at du ikke kontaminerer mat, drikke eller beholdere for mat/drikke under bruk. Unngå direkte kontakt med øyne, slimhinner og inhalering av produktet.

Beholderen er ikke egnet for gjenbruk, og skal ikke kastes i naturen. Avhend beholderen i samsvar med gjeldende forskrifter.

Lagring og avhending 
Opbevares i original beholder og beskyttes mod direkte sol. Opbevares væk fra børn.

Opbevares væk fra mat og drikke. Ren emballage smides til genbrug. Produktrester
smides til restaffald.

Førstehjælp
ØJNE: Fjern eventuelle kontaktlinser. Vask omgående med rigeligt vand i mindst 15
minutter, mens der sørges for at holde øjenlågene godt åbne. Søg læge, hvis problemet varer ved.

Brukerkategori: Privat bruk
Produktgruppe: PT 19
Formuleringstype: Væske
Målorganisme: Mygg
Aktivt stoff: Icaridin 10% w/w, CAS nr. 119515-38-7. Hver serviett er gjennomvåt, veier 5,3 g og inneholder 4 g løsning som er lik 0,4 g rent Icaridin
Innhold: 8 pakk
Godkjenningsnummer 323116
Utløpsdato: 2 år etter produksjonsdato, se emballasjen

Godkjenningsinnehaver:
Trinol A/S, Søagervej 9,
9500 Hobro, trinol@trinol.dk

Distributør:
Vilomix Norway A/S,
Hensmoveien 30, 3516 Hønefoss,
Tlf: +47 32 14 01 00,
firmapost@vilomix.no
www.trinol.no

Produkter i samme kategori