TRINOL Myggspiral P

Beskrivelse:

/ Effektiv, god og gammeldags måte å bli kvitt myggen på

/ Hver eske inneholder 10 spiraler, samt to spiralstativer

/ Effektiv brenntid pr. spiral er 8 timer

/ Lett å bruke, sikker virkning

Aktiv substans: D-Alletrin

Varenummer: 210077

NOBB: 57944683 

Pakning: 10 stk

D-pak: 12 stk

Advarsel:

CLP-klassifisering:
H412: Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
P102: Oppbevares utilgjengelig for barn.
P103: Les etiketten før bruk.
P264: Vask hendene grundig etter bruk.
P273: Unngå utslipp til miljøet.
P391: Samle opp spill.
P501: Innhold/beholder leveres til godkjent avfallsanlegg

Kan virke lett irriterende på hud. Produsenten kan ikke holdes ansvarlig for skader som skyldes feil eller uforsvarlig lagring. Sikkerhetsdatablad for dette stoffet er tilgjengelig ved forespørsel.

Produktinformasjon

Bruksformål: Insektdrepende middel

Bruksanvisning:

• Skill spiralene forsiktig fra hverandre slik at de ikke brekker.
• Bøy ut tungen på holderen, slik at den indre spiral-enden stikker ut.
• Tenn på den ytterste enden av spiralen og la denne gløde. Dersom det oppstår en liten flamme, blåser du den ut. En lett røykutvikling setter umiddelbart inn og varer i ca. 8 timer.
• Deler av spiralen som er brukket av, kan festes i åpningen til holderen og tennes på.
• Røykspiralen beskytter mot mygg i friluft og åpne rom, i hagen, på balkongen, terrassen og campingplassen.

Førstehjelp:

Innånding: Oppsøk frisk luft. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Svelging: Fremkall IKKE brekninger. Skyll munnen med vann og drikke derefter mye vann. Tilkall lege hvis symptomene vedvarer.
Hud: Forurensede klær, klokker og smykker må fjernes. Vask huden med såpe og vann. Oppsøk lege ved vedvarende ubehag.
Øyne: Skylles med vann (bruk helst utstyr til øyevask) inntil irritasjonen går over.

Utfyllende opplysninger: Når lege oppsøkes, må sikkerhetsdatablad eller etiketten vises.

Tiltak for å beskytte mennesker og miljø: Vask hendene etter bruk. Det skal sikres at lokale utslippsbestemmelser overholdes.

Produktets partinummer og siste bruksdato: Se emballasje. Holdbarhet inntil 3 år fra produksjonsdato.

Avfallshåndtering: Unngå utslipp til kloakkavløp eller overflatevann. Tomme beholdere må ikke brukes igjen. Samle søl og avfall i lukkede, tette beholdere for kassering i henhold til reglene om behandling av farlig avfall. Avfallet skal deklareres og leveres til innsamlere og anlegg godkjent for håndtering av farlig avfall.

Anbefalt oppbevaring: Oppbevares forsvarlig, utilgjengelig for barn og ikke sammen med matvarer, dyrefôr, legemidler o.l.

Deklarasjon: 

Aktiv ingrediens:
Prallethrin 0,4 g/kg 0,04% w/w CAS nr. 23031-36-9 Insektsmiddel PT 18

Godkjennelsnummer: 627378

Godkjenningsinnehaver:
Trinol A/S
Søagervej9, 9500 Hobro,
Tlf. +45 96 32 00 64,
trinol@trinol.dk

Distributør:
Vilomix Norway AS
Hensmoveien 30
N-3516 Hønefoss
Tlf: +47 32 14 01 00
firmapost@vilomix.no
www.trinol.no

Relaterede produkter